สมัครเปิดธุรกิจออนไลน์

* เลือก package :

* ชื่อ - นามสกุล :

* หมายเลขบัตรประชาชน :

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี :
 

* ตำแหน่ง :

* มือถือ :ข้อมูลบริษัท / ร้านค้า

* ชื่อสถานประกอบการ (Thai):

* ชื่อสถานประกอบการ (Eng):

หมายเลขหนังสือรับรอง :

* รูปแบบธุรกิจ :
เจ้าของคนเดียว หุ้นส่วน/ห้างหุ้นส่วนจำกัด

 
บริษัทจำกัด อื่นๆ

* ประเภทธุรกิจ :
ภาคการผลิต ภาคการค้า (ค้าปลีก / ค้าส่ง)

 
ภาคบริการ อื่นๆ

* สินค้า/ผลิตภัณฑ์ :

* ที่อยู่ติดต่อ :

* จังหวัด :

* รหัสไปรษณีย์ :

* ที่อยู่กำกับภาษี :
ที่เดียวกับที่ติดต่อ

 

* จังหวัด :

* รหัสไปรษณีย์ :

* โทรศัพท์ :

แฟกซ์ :

* อีเมล์ :

เว็บไซต์ :ข้อมูลการเข้าใช้ระบบ

* USERNAME :
เข้าสู่ระบบสมาชิก Matrixweb.com เป็น Email ของท่าน

* รหัสผ่าน :

* ยืนยันรหัสผ่าน :

เงื่อนไขในการสมัครบริการ :
1. อัตราค่าบริการดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
2. ลูกค้าต้องให้ข้อมูลการลงทะเบียนที่ถูกต้อง ครบถ้วน และไม่ใช้ข้อมูลของบุคคลอื่นในการลงทะเบียน หากข้อมูลที่ลูกค้าแจ้งไม่เป็นความจริง ทางเว็บจะยกเลิกการให้บริการกับลูกค้าทันที
3. ข้อมูลของลูกค้าจะถูกเก็บเป็นความลับ และไม่มีการนำไปเปิดเผยใดๆทั้งสิ้นยกเว้น กรณีที่เป็นคำร้องจากหน่วยงานกำกับดูแลของภาครัฐ
4. หากยกเลิกการใช้บริการก่อนกำหนดสัญญา ทางผู้ให้บริการจะไม่ทำการชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ลูกค้า
5. ข้อมูลและภาพต่างๆ ที่ลูกค้านำมาลงใช้ในเว็บไซต์ จะต้องไม่เป็นข้อมูลที่ผิดกฎหมายหรือผิดศีลธรรมอันดีของประชาชน
6. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นเนื่องจากการที่ลูกค้านำเว็บไซต์ไปใช้งานในทางที่ไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม
7. หากทางบริษัทฯ ตรวจพบว่าลูกค้าไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเพิกถอนสมาชิก และจะทำการยกเลิกการให้บริการกับลูกค้าทันที

ยอมรับนโยบายและเงื่อนไขข้อตกลงในการรับบริการ